Persbericht: Anke Van dermeersch in beroep tegen politiek vonnis (vonnis als bijlage)

Vandaag sprak de voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in kortgeding een beschikking uit in de zaak Rosea Lake tegen Anke Van dermeersch. De Vlaams Belang-politica wordt verboden om nog langer de geviseerde ‘Vrijheid of islam’ -campagne, te gebruiken omwille van een schending van de auteursrechten. Tevens moet het beschikkende gedeelte van de uitspraak gepubliceerd worden in drie kranten en op de webstek www.vrouwentegenislamisering.org. Dit alles onder dwangsom van 1000 euro per inbreuk. De Vlaams Belang-senator kondigde aan beroep aan te tekenen.

De rechterlijke uitspraak lijkt een zoveelste poging om de islam-kritische campagne onderuit te halen zonder een correcte naleving van de vigerende wetgeving. Anke Van dermeersch, die als senator meewerkte aan de totstandkoming van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, voerde nochtans uitvoerig en met de nodige bewijsstukken aan dat Rosea Lake niet procesbekwaam was volgens de Canadese wetgeving waardoor zij ook volgens de Belgische wetgeving geen geldige dagvaarding kon uitbrengen in België.

In de overweging geeft de voorzitster van de rechtbank blijk van het feit dat zij wel degelijk op de hoogte is van het feit dat Rosea Lake geen 19 jaar is op het moment dat de dagvaarding werd uitgebracht, zodat deze nietig is zoals senator Anke Van dermeersch in haar verdediging aanvoerde.

“…Dat gelet op de procedure in kortgeding het niet mogelijk is na te gaan wat de wetgeving in Canada is betreffende de procesbekwaamheid van een persoon. Dat conform artikel 11 BW Een vreemdeling in België het genot heeft van alle aan de Belgen verleende burgerlijke rechten, behoudens de uitzonderingen door de wet gesteld; Dat eisende partij, die de Canadese nationaliteit bezit en in Canada woonachtig is, op dit ogenblik ten volle 19 jaar oud is;…”

De voorzitter weigerde hiermee echter rekening te houden onder het mom van ‘tijdsdruk’. Anke Van dermeersch kondigde dan ook aan eerstdaags beroep aan te tekenen. Anke Van dermeersch: “Ik blijf mij verzetten tegen de islamisering van onze straten en wijken ongeacht de politieke vonnissen van de Belgische staat. Ik verdedig de waardigheid en vrijheid van vrouwen die nu reeds onder druk staan door de groeiende aanwezigheid van de islam in onze samenleving. Ik ben niet onder de indruk van politiek gemotiveerde vonnissen”.

Bijlage: Vonnis Rechtbank van eerste aanleg (klik hieronder)

Lees hier de bijlage.