Charter

De deelnemende organisaties richten met dit charter het stedenverband “Steden Tegen Islamisering” op.

Vaststellingen

“Steden Tegen Islamisering” stelt vast dat de westerse wereld in het algemeen en Europa in het bijzonder sinds de renaissance de religieuze dogma’s heeft afgeworpen en de normen die daarvan de neerslag waren, heeft vervangen ten voordele van normen en rechtsregels gebaseerd op een veelheid van bronnen, zoals daar zijn: de antieke oudheid, de joods-christelijke waarden, het humanisme, de ideeën van de Verlichting, het nationalisme, het liberalisme,…

Ten gevolge van deze evolutie wordt onze beschaving nu gekenmerkt door een respect voor de fundamentele rechten en vrijheden en is die beschaving nu gebaseerd op waarden zoals scheiding van Kerk en Staat, democratie, vrije meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw,…

Anderzijds worden de West-Europese steden aan het begin van de 21e eeuw door het al te lakse immigratiebeleid van de diverse overheden geconfronteerd met aanzienlijke islamitische minderheden in hun bevolking die allerminst geïntegreerd zijn en die zich concentreren in alsmaar uitdijende gettowijken.

Steden Tegen Islamisering” stelt vast dat de islam veel meer nog dan een godsdienst een maatschappelijke ordening voorstaat die gebaseerd is op de sharia (de islamitische wetgeving, gebaseerd op Koran en hadith) en de umma (de islamitische geloofsgemeenschap), die haaks staat op het geheel van waarden en normen eigen aan onze Europese samenleving.

Steden Tegen Islamisering” stelt tevens vast dat tenminste een deel van deze moslims de islamitische ‘goddelijke wetten’ boven de burgerlijke wetten plaatst. Bij de moslimbevolking bestaat bovendien een tendens tot radicalisering die zich uit in een toenemende vijandigheid tegenover onze westerse beschaving en de waarden die aan de grondslag van deze beschaving liggen.

Moskeeën functioneren als katalysatoren voor de islamisering van de stadswijken, aangezien zij als centrale autoriteit binnen de moslimgemeenschap de nadruk leggen op een strikte beleving van de islam, waarmee zij een rem vormen op de integratie van moslimminderheden.

Uitgangspunten 

Steden Tegen Islamisering” verzet zich tegen de multiculturele ideologie die ertoe leidt dat hier verblijvende moslims in toenemende mate hun eigen waarden ook in het publieke leven kunnen beleven, wat de facto leidt tot de institutionalisering van deze religie.

Steden Tegen Islamisering” verzet zich tegen de institutionalisering van de islam, de erkenning van moskeeën, subsidiëring van islamverenigingen, koranscholen en moskeeën, betoelaging van imams,… De institutionalisering van de islam leidt immers tot het creëren van een islamitische levensbeschouwelijke zuil die de integratie van de moslimgemeenschap afremt.

Steden Tegen Islamisering” kant zich tegen de toegeeflijkheid van de beleidsmakers tegenover de islam die ertoe leidt dat de westerse waarden en normen in toenemende mate in de verdrukking komen ten voordele van islamitische gebruiken, tradities en waarden die vaak niet compatibel zijn met onze westerse normen en manier van leven.

Steden Tegen Islamisering” meent dat de individuele en vrije godsdienstbeleving blijvend gegarandeerd dient te worden – ook voor wat de islam betreft. De godsdienstvrijheid kan en mag echter nooit een vrijgeleide zijn voor het veralgemenen of invoeren van discriminerende of antidemocratische gebruiken of handelingen. “Steden Tegen Islamisering” verzet zich dan ook met klem tegen het invoeren van de sharia als vervanging van de in Europa geldende rechtsregels.

Initiatieven

De islamisering is geen lokaal probleem. Het betreft immers een fenomeen dat zich voordoet in bijna alle West-Europese landen en steden. De snelle demografische toename van de in het westen levende islamitische bevolking dreigt binnen enkele decennia als resultaat te hebben dat tal van West-Europese steden geconfronteerd dreigen te worden met islamitische meerderheden.

De deelnemende organisaties engageren zich daarom om in de toekomst hun initiatieven in de strijd tegen de islamisering op elkaar af te stemmen, samen actie te voeren en onderling informatie uit te wisselen, met als doel op een gecoördineerde en nog beter geïnformeerde manier de islamisering van de West-Europese steden te kunnen bestrijden.